User Tools

Site Tools


31-ho-ng-v-n-th-nh-h-ng-la-gi

Hoàng Văn Thụ là tên một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tên ông được dùng để đặt cho một số xã, phường Việt Nam sau đây:

  • Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
  • Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
  • Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  • Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
  • Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
  • Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
31-ho-ng-v-n-th-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)