User Tools

Site Tools


31-ho-ng-quang-la-gi

Hoằng Quang là một xã thuộc thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Quang có diện tích 6,28 km², dân số năm 1999 là 6098 người,[1] mật độ dân số đạt 971 người/km².

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Hoằng Quang có 7 thôn là Phù Quang, Vĩnh Trị 1, Vĩnh Trị 2, Vĩnh Trị 3, Nguyệt Viên 1, Nguyệt Viên 2, Nguyệt Viên 3.[2]

31-ho-ng-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)