User Tools

Site Tools


31-ho-ng-long-la-gi

Hoằng Long là một xã thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Long có diện tích 2,29 km², dân số năm 2003 là 2571 người,[1] mật độ dân số đạt 1123 người/km².

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Hoằng Long có 4 thôn từ thôn 1 đến thôn 4, dân số 3.688 người[2]

31-ho-ng-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)