User Tools

Site Tools


31-ho-ng-l-la-gi

Hoằng Lý là một xã thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Lý có diện tích 2,9 km², dân số năm 2003 là 3063 người,[1] mật độ dân số đạt 1056 người/km².

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Hoằng Lý có 5 thôn từ thôn 1 đến thôn 5.[3]

31-ho-ng-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)