User Tools

Site Tools


31-hms-indomitable-la-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, và một chiếc khác được dự định, mang cái tên HMS Indomitable:

31-hms-indomitable-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)