User Tools

Site Tools


31-hi-p-th-nh-ch-u-th-nh-la-gi

Hiệp Thạnh là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Hiệp Thạnh có diện tích 13,03 km², dân số năm 1999 là 7335 người,[1] mật độ dân số đạt 563 người/km².

- Xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Châu Thành đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[3].

  • Quyết định 54-CP[3] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Châu Thành với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[3] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[4].

  • Quyết định 298/CP[4] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

- Xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[4] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[5].

  • Quyết định 36/HĐBT[5] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Châu Thành từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[5] đến nay.

31-hi-p-th-nh-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)