User Tools

Site Tools


31-hi-p-l-c-la-gi

Hiệp Lực là một xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Lịch sử vào năm 1965, xã được hợp bởi hai xã là xã Hiệp Lễ (nay là làng Hiệp Lễ, thôn Hiệp Thọ, xã Hiệp Lực) và Lực Đáp (gồm các làng Thọ Đa - thôn Hiệp Thọ, làng Tiền, làng Trung và làng Mai xá).

Xã có diện tích 5,35 km², dân số năm 1999 là 5.770 người,[1] mật độ dân số đạt 1.079 người/km².

31-hi-p-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)