User Tools

Site Tools


31-hai-ri-ng-la-gi

Hai Riêng là thị trấn thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Thành lập vào năm 1989, có diện tích 31,3 km², dân số là 11335 người (2014).

Tính đến 01/03/2014, thị trấn Hai Riêng có 11 khu phố (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ngô Quyền) và 5 buôn.

31-hai-ri-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)