User Tools

Site Tools


31-h-ra-la-gi

H'ra hay Hà Ra, Hờ Ra là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Năm 2006, xã Hra nhận 596,86 ha diện tích tự nhiên và 74 người của xã Ayun, đồng thời một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Hra được tách ra để thành lập xã Đak Ta Ley.[3]

Sau khi điều chỉnh và chia tách địa giới, xã Hra có diện tích 184,5 km², dân số năm 2006 là 5737 người,[1] mật độ dân số đạt 31 người/km².

Địa giới:

  • Phía Đông giáp xã Hà Tam
  • Phía Tây giáp xã Đak Ta Ley
31-h-ra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)