User Tools

Site Tools


31-h-quang-ph-n-la-gi

Hố Quang Phìn, đôi khi viết là Hố Quáng Phìn, là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam [4][5].

Xã có vị trí:

Xã Hố Quang Phìn được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Lũng Phìn thành bốn xã: Lũng Phìn, Hố Quang Phìn, Sủng Trái và Sảng Tủng.

Xã Hố Quang Phìn có diện tích 27,58 km², dân số năm 1999 là 2.280 người.[1], mật độ dân cư đạt 83 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Bản đồ Hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Bản đồ, 2004.
  5. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 các tờ F-48-19 C & D. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
31-h-quang-ph-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)