User Tools

Site Tools


31-h-p-minh-la-gi

Hợp Minh là một xã thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Xã Hợp Minh có diện tích 9,29 km², dân số năm 2008 là 3342 người,[1] mật độ dân số đạt 360 người/km².

Theo Nghị quyết Số: 122/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ ban hành về việc thành lập phường Hợp Minh và phường Nam Cường, như vậy thành phố Yên Bái  gồm 9 phường (Yên Thịnh, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nam Cường, Hợp Minh) và 8 xã (Minh Bảo, Tuy Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Âu Lâu, Giới Phiên).

31-h-p-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)