User Tools

Site Tools


31-h-ng-s-la-gi

Hồng Sĩ là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thượng Thôn, xã Nội Thôn, xã Tổng Cọt.
  • Đông giáp xã Sĩ Hai.
  • Nam giáp xã Mã Ba, xã Phù Ngọc.
  • Tây giáp xã Thượng Thôn.

Xã Hồng Sĩ có diện tích 20,36 km², dân số năm 1999 là 1.461 người.[1], mật độ dân cư đạt 71,8 người/km².

Xã Hồng Sĩ được chia thành các xóm: Lũng Đá, Lũng Lặc, Lũng Ngần, Lũng Rẩu, Pác Táng, Sông Giang, Sam Phủng, Làng Lình, Lũng Hóng, Lũng Gián-Lũng Cắm, Tổng Tại.

Trên địa bàn xã Hồng Sĩ có các ngọn núi như Lũng Tà, Pò Đeng.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-h-ng-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)