User Tools

Site Tools


31-h-ng-long-hu-la-gi

Hương Long là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phường Hương Long được thành lập theo Nghị quyết 14/NQ-CP, ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Phường Hương Long có 728,2 ha diện tích tự nhiên và 10.990 người (tính đến năm 2010), Đông giáp phường Kim Long và phường An Hòa, thành phố Huế, Tây giáp phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Nam giáp phường Thủy Biều, thành phố Huế, Bắc giáp phường Hương An, thị xã Hương Trà.[1] mật độ dân số đạt 1233 người/km².

31-h-ng-long-hu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)