User Tools

Site Tools


31-h-ng-l-i-ninh-ki-u-la-gi

Hưng Lợi là một phường thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Hưng Lợi có diện tích 3,36 km², dân số năm 2014 là 35.121 người,[1] mật độ dân số đạt 6622 người/km².

31-h-ng-l-i-ninh-ki-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)