User Tools

Site Tools


31-h-ng-h-a-th-tr-n-la-gi

Hưng Hóa là một thị trấn thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thị trấn Hưng Hoá có diện tích 4,53 km², dân số năm 1999 là 4.145 người,[1] mật độ dân số đạt 915 người/km².

Thị trấn Hưng Hóa nằm trên vùng đất trước đây là Thành Hưng Hóa xưa thuộc Tỉnh Hưng Hóa của Triều Nguyễn. Khi giặc Pháp đến xâm lăng, Nguyễn Quang Bích khi đấy đang trấn giữ thành đã hiên ngang bất khuất không chịu khuất phục giặc.

31-h-ng-h-a-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)