User Tools

Site Tools


31-h-a-thu-n-tam-k-la-gi

Hoà Thuận là một phường thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Phường Hoà Thuận có diện tích 5,58 km², dân số năm 2005 là 5781 người,[1] mật độ dân số đạt 1036 người/km².


gồm các khối phố: Phương Hòa Tây, Phương Hòa Đông, Phương Hòa Nam, Mỹ Thạch Trung, An Hòa, Mỹ Thạch Tây, Thuận Trà, Trà Cai, Đông An, Đông Yên, Đông Trà

31-h-a-thu-n-tam-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)