User Tools

Site Tools


31-h-a-thu-n-ng-la-gi

Hoà Thuận Đông là một phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Thuận Đông được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Thuận.[2]

Phường Hoà Thuận Đông có diện tích 0,95 km², dân số năm 2005 là 14566 người,[1] mật độ dân số đạt 15333 người/km².

31-h-a-thu-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)