User Tools

Site Tools


31-h-a-th-t-y-la-gi

Hoà Thọ Tây là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Thọ Tây được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang. Phần còn lại của xã Hòa Thọ được chuyển thành phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.[2]

Phường Hoà Thọ Tây có diện tích 8,71 km², dân số năm 2005 là 8758 người,[1] mật độ dân số đạt 1006 người/km².

31-h-a-th-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)