User Tools

Site Tools


31-h-a-phong-h-a-vang-la-gi

Hoà Phong là một xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Năm 1981, một phần diện tích và dân số của xã Hòa Phong lúc này thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được tách ra để thành lập xã Hòa Phú.[2]

Xã Hoà Phong có diện tích 18,54 km², dân số năm 1999 là 13210 người,[1] mật độ dân số đạt 713 người/km². Hiện nay, Hoà Phong là trung tâm của huyện Hoà Vang

31-h-a-phong-h-a-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)