User Tools

Site Tools


31-h-a-minh-li-n-chi-u-la-gi

Hòa Minh là một phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường được thành lập năm 1997 trên cơ sở xã Hòa Minh và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Liên Chiểu mới thành lập. Tại thời điểm này, phường Hòa Minh có 9.870 người.[2]

Phường có diện tích 7,17 km², dân số năm 1999 là 13686 người,[1] mật độ dân số đạt 1909 người/km².

31-h-a-minh-li-n-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)