User Tools

Site Tools


31-h-a-li-n-la-gi

Hoà Liên là một xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Năm 1981, một phần diện tích và dân số của xã Hòa Liên lúc này thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được tách ra để thành lập xã Hòa Bắc.[2]

Xã Hoà Liên có diện tích 39,5 km², dân số năm 1999 là 10469 người,[1] mật độ dân số đạt 265 người/km².

31-h-a-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)