User Tools

Site Tools


31-h-a-kh-nh-t-y-c-h-a-la-gi

Hòa Khánh Tây là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Hòa Khánh Tây có diện tích 28,62 km², dân số năm 1999 là 8709 người,[1] mật độ dân số đạt 304 người/km².

Địa giới của xã Hòa Khánh Tây:

Có 5 ấp: Tân Bình, Lập Thành, Hốc Thơm I, Hốc Thơm II, Bùng Binh

Xã Hòa Khánh Tây thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[3] nay.

  • Quyết định 128-CP[3] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Hòa Khánh thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Hòa Khánh Đông, xã Hòa Khánh Tây và xã Hòa Khánh Nam.
31-h-a-kh-nh-t-y-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)