User Tools

Site Tools


31-h-a-kh-nh-b-c-la-gi

Hòa Khánh Bắc là một phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Khánh Bắc được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Khánh.[2]

Phường Hòa Khánh Bắc có diện tích 9,7 km², dân số năm 2005 là 19630 người,[1] mật độ dân số đạt 2024 người/km².

31-h-a-kh-nh-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)