User Tools

Site Tools


31-h-a-hi-p-nam-li-n-chi-u-la-gi

Hòa Hiệp Nam là một phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Hiệp.[2]

Phường có diện tích 7,49 km², dân số năm 2005 là 13555 người,[1] mật độ dân số đạt 1810 người/km².

31-h-a-hi-p-nam-li-n-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)