User Tools

Site Tools


31-h-a-c-ng-nam-la-gi

Hoà Cường Nam là một phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Cường Nam được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Cường.[2]

Phường Hoà Cường Nam có diện tích 2,45 km², dân số năm 2005 là 12704 người,[1] mật độ dân số đạt 5185 người/km².

31-h-a-c-ng-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)