User Tools

Site Tools


31-h-a-c-ng-b-c-la-gi

Hoà Cường Bắc là một phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Cường Bắc được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Cường.[2]

Phường Hoà Cường Bắc có diện tích 3,17 km², dân số năm 2005 là 19591 người,[1] mật độ dân số đạt 6180 người/km².

31-h-a-c-ng-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)