User Tools

Site Tools


31-gi-o-hi-u-la-gi

Giáo Hiệu là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Giáo Hiệu có diện tích 28,34 km², dân số năm 1999 là 1299 người,[1] mật độ dân số đạt 46 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Nhạn Môn.
  • Đông giáp xã Nhạn Môn, xã Bộc Bố.
  • Nam giáp xã Bộc Bố, xã Công Bằng.
  • Tây giáp xã Công Bằng.

Xã Giáo Hiệu có diện tích 28,32 km², dân số khoảng 1.428 người, mật độ dân số đạt 50 người/km².[3]Sông Năng chảy qua địa bàn phía nam của xã, ngoài ra, có một số phụ lưu tả ngạn của sông như Khau Sam và Khuổi Lè cũng bắt nguồn từ xã.

Xã Giáo Hiệu được chia thành các xóm bản: Nà Thiêm, Nà Muồng, Nà Mị, Nà Hin, Hồng Mú, Khuổi Lè.

Xã Giáo Hiệu tính đến ngày 03/11/2016 có 8 thôn bản: Khuổi Lè, Cốc Lào, Khâu Slôm, Hồng Mú, Nà Mỵ, Nà Hin, Nà Thiêm toàn xã có diện tích đất tự nhiên là 2705,18 ha.

Có 411 hộ với 1959 khẩu, với 6 thành phần dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao, Sán Chỉ.

31-gi-o-hi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)