User Tools

Site Tools


31-edmond-laguerre-la-gi

Edmond Nicolas Laguerre (9 tháng 4 năm 1834 - 14 tháng 8 năm 1886) là một nhà toán học Pháp sinh ở Bar-le Đức.Công trình chính của ông trong các lĩnh vực hình học và giải tích phức. Ông cũng điều tra về các đa thức trực giao. Phương pháp của ông là thuật toán tìm hiểu gốc phù hợp với đa thức

31-edmond-laguerre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)