User Tools

Site Tools


31-duy-n-h-i-h-ng-h-la-gi

Duyên Hải là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã Duyên Hải có diện tích 5,18 km², dân số năm 2014 là 6800 người hiện đang có 8 thôn là Bùi Việt.Bùi Tiến.Bùi Minh.Kiều La.Văn Quan.Khả Tân.Khả Tiến.Khả Đông,[1] mật độ dân số đạt 1313 người/km².

Đình Khả là di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở xã Duyên Hải. Nơi đây xưa là căn cứ của hào trưởng Nguyễn Phúc, sau là vị tướng nhà Đinh, ông đã giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất sơn hà ở thế kỉ X và dân làng Khả đã có công góp sức người, sức của trong sự nghiệp vĩ đại ấy.[2]

31-duy-n-h-i-h-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)