User Tools

Site Tools


31-derby-manchester-la-gi

Manchester City vs Manchester United

Ngày Sân Tỷ số Cuộc thi Khán giả tham gia
3 tháng 11 năm 1894 Hyde Road 2–5 Second Division 14,000
7 tháng 12 năm 1895 Hyde Road 2–1 Second Division 18,000
3 tháng 10 năm 1896 Hyde Road 0–0 Second Division 20,000
25 tháng 12 năm 1897 Hyde Road 0–1 Second Division 16,000
26 tháng 12 năm 1898 Hyde Road 4–0 Second Division 25,000
10 tháng 4 năm 1903 Hyde Road 0–2 Second Division 30,000
1 tháng 12 năm 1906 Hyde Road 3–0 First Division 40,000
18 tháng 4 năm 1908 Hyde Road 0–0 First Division 40,000
19 tháng 9 năm 1908 Hyde Road 1–2 First Division 40,000
21 tháng 1 năm 1911 Hyde Road 1–1 First Division 40,000
2 tháng 9 năm 1911 Hyde Road 0–0 First Division 35,000
28 tháng 12 năm 1912 Hyde Road 0–2 First Division 38,000
6 tháng 12 năm 1913 Hyde Road 0–2 First Division 40,000
2 tháng 1 năm 1915 Hyde Road 1–1 First Division 30,000
11 tháng 10 năm 1919 Hyde Road 3–3 First Division 30,000
ngày 27 tháng 11 năm 1920 Hyde Road 3–0 First Division 35,000
ngày 22 tháng 10 năm 1921 Hyde Road 4–1 First Division 24,000
ngày 12 tháng 9 năm 1925 Maine Road 1–1 First Division 62,994
ngày 12 tháng 9 năm 1928 Maine Road 2–2 First Division 61,007
ngày 8 tháng 2 năm 1930 Maine Road 0–1 First Division 64,472
ngày 4 tháng 10 năm 1930 Maine Road 4–1 First Division 41,757
ngày 9 tháng 1 năm 1937 Maine Road 1–0 First Division 64,862
ngày 20 tháng 9 năm 1947 Maine Road 0–0 First Division 71,364
ngày 11 tháng 9 năm 1948 Maine Road 0–0 First Division 64,502
ngày 31 tháng 12 năm 1949 Maine Road 1–2 First Division 63,704
ngày 15 tháng 9 năm 1951 Maine Road 1–2 First Division 52,571
ngày 30 tháng 8 năm 1952 Maine Road 2–1 First Division 56,140
ngày 5 tháng 9 năm 1953 Maine Road 2–0 First Division 53,097
ngày 25 tháng 9 năm 1954 Maine Road 3–2 First Division 54,105
ngày 3 tháng 9 năm 1955 Maine Road 1–0 First Division 59,162
ngày 2 tháng 2 năm 1957 Maine Road 2–4 First Division 63,872
ngày 28 tháng 12 năm 1957 Maine Road 2–2 First Division 70,483
ngày 27 tháng 9 năm 1958 Maine Road 1–1 First Division 62,912
ngày 19 tháng 9 năm 1959 Maine Road 3–0 First Division 58,300
ngày 4 tháng 3 năm 1961 Maine Road 1–3 First Division 50,479
ngày 10 tháng 2 năm 1962 Maine Road 0–2 First Division 49,959
ngày 15 tháng 5 năm 1963 Maine Road 1–1 First Division 52,424
ngày 21 tháng 1 năm 1967 Maine Road 1–1 First Division 62,983
ngày 30 tháng 9 năm 1967 Maine Road 1–2 First Division 62,942
ngày 17 tháng 8 năm 1968 Maine Road 0–0 First Division 63,052
ngày 15 tháng 11 năm 1969 Maine Road 4–0 First Division 63,013
ngày 5 tháng 5 năm 1971 Maine Road 3–4 First Division 43,626
ngày 6 tháng 11 năm 1971 Maine Road 3–3 First Division 63,326
ngày 18 tháng 11 năm 1972 Maine Road 3–0 First Division 52,050
ngày 13 tháng 3 năm 1974 Maine Road 0–0 First Division 51,331
ngày 27 tháng 9 năm 1975 Maine Road 2–2 First Division 50,182
ngày 25 tháng 9 năm 1976 Maine Road 1–3 First Division 48,861
ngày 10 tháng 9 năm 1977 Maine Road 3–1 First Division 50,856
ngày 10 tháng 2 năm 1979 Maine Road 0–3 First Division 46,151
ngày 10 tháng 11 năm 1979 Maine Road 2–0 First Division 50,067
ngày 21 tháng 2 năm 1981 Maine Road 1–0 First Division 50,014
ngày 10 tháng 10 năm 1981 Maine Road 0–0 First Division 52,037
ngày 5 tháng 3 năm 1983 Maine Road 1–2 First Division 45,400
ngày 14 tháng 9 năm 1985 Maine Road 0–3 First Division 48,773
ngày 26 tháng 10 năm 1986 Maine Road 1–1 First Division 32,440
ngày 23 tháng 9 năm 1989 Maine Road 5–1 First Division 43,246
ngày 27 tháng 10 năm 1990 Maine Road 3–3 First Division 36,427
ngày 16 tháng 11 năm 1991 Maine Road 0–0 First Division 38,180
ngày 20 tháng 3 năm 1993 Maine Road 1–1 Premier League 37,136
ngày 7 tháng 11 năm 1993 Maine Road 2–3 Premier League 35,155
ngày 11 tháng 2 năm 1995 Maine Road 0–3 Premier League 26,368
ngày 6 tháng 4 năm 1996 Maine Road 2–3 Premier League 29,668
ngày 18 tháng 11 năm 2000 Maine Road 0–1 Premier League 34,429
ngày 9 tháng 11 năm 2002 Maine Road 3–1 Premier League 34,649
ngày 14 tháng 3 năm 2004 City of Manchester 4–1 Premier League 47,284
ngày 13 tháng 2 năm 2005 City of Manchester 0–2 Premier League 47,111
ngày 14 tháng 1 năm 2006 City of Manchester 3–1 Premier League 47,192
ngày 5 tháng 5 năm 2007 City of Manchester 0–1 Premier League 47,244
ngày 19 tháng 8 năm 2007 City of Manchester 1–0 Premier League 44,955
ngày 30 tháng 11 năm 2008 City of Manchester 0–1 Premier League 47,320
ngày 17 tháng 4 năm 2010 City of Manchester 0–1 Premier League 47,019
ngày 10 tháng 11 năm 2010 City of Manchester 0–0 Premier League 47,679
ngày 30 tháng 4 năm 2012 City of Manchester 1–0 Premier League 47,253
ngày 9 tháng 12 năm 2012 City of Manchester 2–3 Premier League 47,166
ngày 22 tháng 9 năm 2013 City of Manchester 4–1 Premier League 47,156
ngày 2 tháng 11 năm 2014 City of Manchester 1–0 Premier League 45,358
ngày 20 tháng 3 năm 2016 City of Manchester 0–1 Premier League 54,557
ngày 27 tháng 4 năm 2017 City of Manchester 0–0 Premier League 54,176
ngày 7 tháng 4 năm 2018 City of Manchester 2–3 Premier League 54,259
City thắng Trận hòa United thắng
25 25 29

Manchester United vs Manchester City

Ngày Địa điểm Tỷ số Giải đấu Lượng khán giả
ngày 1 tháng 1 năm 1895 Bank Street 4–1 Second Division 12,000
ngày 5 tháng 10 năm 1895 Bank Street 1–1 Second Division 18,000
ngày 25 tháng 12 năm 1896 Bank Street 2–1 Second Division 20,000
ngày 16 tháng 10 năm 1897 Bank Street 1–1 Second Division 40,000
ngày 10 tháng 9 năm 1898 Bank Street 3–0 Second Division 40,000
ngày 25 tháng 12 năm 1902 Bank Street 1–1 Second Division 35,000
ngày 6 tháng 4 năm 1907 Bank Street 1–1 First Division 40,000
ngày 21 tháng 12 năm 1907 Bank Street 3–1 First Division 35,000
ngày 23 tháng 1 năm 1909 Bank Street 3–1 First Division 40,000
ngày 17 tháng 9 năm 1910 Old Trafford 2–1 First Division 60,000
ngày 30 tháng 12 năm 1911 Old Trafford 0–0 First Division 50,000
ngày 7 tháng 9 năm 1912 Old Trafford 0–1 First Division 40,000
ngày 11 tháng 4 năm 1914 Old Trafford 0–1 First Division 36,000
ngày 5 tháng 9 năm 1914 Old Trafford 0–0 First Division 20,000
ngày 18 tháng 10 năm 1919 Old Trafford 1–0 First Division 40,000
ngày 20 tháng 11 năm 1920 Old Trafford 1–1 First Division 63,000
ngày 29 tháng 10 năm 1921 Old Trafford 3–1 First Division 56,000
ngày 23 tháng 1 năm 1926 Old Trafford 1–6 First Division 48,657
ngày 23 tháng 1 năm 1929 Old Trafford 1–2 First Division 42,255
ngày 5 tháng 10 năm 1929 Old Trafford 1–3 First Division 57,201
ngày 7 tháng 2 năm 1931 Old Trafford 1–3 First Division 39,876
ngày 12 tháng 9 năm 1936 Old Trafford 3–2 First Division 68,796
ngày 7 tháng 4 năm 1948 Maine Road 1–1 First Division 71,690
ngày 22 tháng 1 năm 1949 Maine Road 0–0 First Division 66,485
ngày 3 tháng 9 năm 1949 Old Trafford 2–1 First Division 47,760
ngày 19 tháng 1 năm 1952 Old Trafford 1–1 First Division 54,245
ngày 3 tháng 1 năm 1953 Old Trafford 1–1 First Division 47,883
ngày 16 tháng 1 năm 1954 Old Trafford 1–1 First Division 46,379
ngày 12 tháng 2 năm 1955 Old Trafford 0–5 First Division 47,914
ngày 31 tháng 12 năm 1955 Old Trafford 2–1 First Division 60,956
ngày 22 tháng 9 năm 1956 Old Trafford 2–0 First Division 53,525
ngày 31 tháng 8 năm 1957 Old Trafford 4–1 First Division 63,347
ngày 14 tháng 2 năm 1959 Old Trafford 4–1 First Division 59,846
ngày 6 tháng 2 năm 1960 Old Trafford 0–0 First Division 59,450
ngày 31 tháng 12 năm 1960 Old Trafford 5–1 First Division 61,213
ngày 23 tháng 9 năm 1961 Old Trafford 3–2 First Division 56,345
ngày 15 tháng 9 năm 1962 Old Trafford 2–3 First Division 49,193
ngày 17 tháng 9 năm 1966 Old Trafford 1–0 First Division 62,085
ngày 27 tháng 3 năm 1968 Old Trafford 1–3 First Division 63,004
ngày 8 tháng 3 năm 1969 Old Trafford 0–1 First Division 63,264
ngày 28 tháng 3 năm 1970 Old Trafford 1–2 First Division 59,777
ngày 12 tháng 12 năm 1970 Old Trafford 1–4 First Division 52,636
ngày 12 tháng 4 năm 1972 Old Trafford 1–3 First Division 56,362
ngày 21 tháng 4 năm 1973 Old Trafford 0–0 First Division 61,676
ngày 27 tháng 4 năm 1974 Old Trafford 0–1 First Division 56,996
ngày 4 tháng 5 năm 1976 Old Trafford 2–0 First Division 59,517
ngày 5 tháng 3 năm 1977 Old Trafford 3–1 First Division 58,595
ngày 15 tháng 3 năm 1978 Old Trafford 2–2 First Division 58,398
ngày 30 tháng 9 năm 1978 Old Trafford 1–0 First Division 55,301
ngày 22 tháng 3 năm 1980 Old Trafford 1–0 First Division 56,387
ngày 27 tháng 9 năm 1980 Old Trafford 2–2 First Division 55,918
ngày 27 tháng 2 năm 1982 Old Trafford 1–1 First Division 57,830
ngày 23 tháng 10 năm 1982 Old Trafford 2–2 First Division 57,334
ngày 22 tháng 3 năm 1986 Old Trafford 2–2 First Division 51,274
ngày 7 tháng 3 năm 1987 Old Trafford 2–0 First Division 48,619
ngày 3 tháng 2 năm 1990 Old Trafford 1–1 First Division 40,274
ngày 4 tháng 5 năm 1991 Old Trafford 1–0 First Division 45,286
ngày 7 tháng 4 năm 1992 Old Trafford 1–1 First Division 46,781
ngày 6 tháng 12 năm 1992 Old Trafford 2–1 Premier League 35,408
ngày 23 tháng 4 năm 1994 Old Trafford 2–0 Premier League 44,333
ngày 10 tháng 11 năm 1994 Old Trafford 5–0 Premier League 43,738
ngày 14 tháng 10 năm 1995 Old Trafford 1–0 Premier League 35,707
ngày 21 tháng 4 năm 2001 Old Trafford 1–1 Premier League 67,535
ngày 9 tháng 2 năm 2003 Old Trafford 1–1 Premier League 67,646
ngày 13 tháng 12 năm 2003 Old Trafford 3–1 Premier League 67,643
ngày 7 tháng 11 năm 2004 Old Trafford 0–0 Premier League 67,863
ngày 10 tháng 9 năm 2005 Old Trafford 1–1 Premier League 67,839
ngày 9 tháng 12 năm 2006 Old Trafford 3–1 Premier League 75,858
ngày 10 tháng 2 năm 2008 Old Trafford 1–2 Premier League 75,970
ngày 10 tháng 5 năm 2009 Old Trafford 2–0 Premier League 75,464
ngày 20 tháng 9 năm 2009 Old Trafford 4–3 Premier League 75,066
ngày 12 tháng 2 năm 2011 Old Trafford 2–1 Premier League 75,322
ngày 23 tháng 10 năm 2011 Old Trafford 1–6 Premier League 75,487
ngày 8 tháng 4 năm 2013 Old Trafford 1–2 Premier League 75,498
ngày 25 tháng 3 năm 2014 Old Trafford 0–3 Premier League 75,203
ngày 12 tháng 4 năm 2015 Old Trafford 4–2 Premier League 75,313
ngày 25 tháng 10 năm 2015 Old Trafford 0–0 Premier League 75,329
ngày 10 tháng 9 năm 2016 Old Trafford 1–2 Premier League 75,272
ngày 10 tháng 12 năm 2017 Old Trafford 1–2 Premier League 74,487
United thắng Trận hòa City thắng
33 26 20
31-derby-manchester-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)