User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-th-nh-vi-n-ban-nh-c-c-th-nh-vi-n-c-a-the-beatles-la-gi

The Beatles
(12 Tháng 8 – Tháng 12 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
 • Pete Best – trống
The Beatles
(Tháng 12 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
 • Chas Newby – bass
The Beatles
(Tháng 1 năm 1961 – 15 Tháng 8 năm 1962)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
Tony Sheridan và the Beat Brothers
(22 Tháng 6 năm 1961)
 • Tony Sheridan – hát chính, guitar
 • John Lennon – guitar, hát chính
 • Paul McCartney – bass, hát chính
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
The Beatles
(16–17 Tháng 8 năm 1962)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Johnny Hutchinson – trống, hát chính
The Beatles
(18 Tháng 8 năm 1962 – 11 Tháng 9 năm 1969)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica, keyboards, định âm, bass
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm, trống
 • George Harrison – guitar, hát chính, sitar, bass, keyboards, định âm, chỉnh âm moog
 • Ringo Starr – trống, định âm, hát chính, keyboards
The Beatles
(3–13 Tháng 6 năm 1964)
Ringo Starr bị bệnh
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Jimmy Nicol – trống
The Beatles
(22 Tháng 8 – 5 Tháng 9 năm 1968)
Ringo Starr rời khỏi ban nhạc tạm thời
 • John Lennon – hát chính, guitar, keyboards, định âm, trống
 • Paul McCartney – hát chính, bass, trống, định âm, keyboards, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính, bass, định âm, trống
The Beatles với Billy Preston
(22–31 Tháng 1 năm 1969)
dự án Get Back
 • John Lennon – hát chính, guitar, keyboards, bass, định âm
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm
 • George Harrison – guitar, hát chính, bass, định âm
 • Ringo Starr – trống, định âm, hát chính
 • Billy Preston – keyboards
The Beatles
(12 Tháng 9 năm 1969 – 10 Tháng 4 năm 1970)
Lennon rời khỏi ban nhạc
 • Paul McCartney – hát chính, bass, keyboards, maracas
 • George Harrison – hát chính, guitar
 • Ringo Starr – trống
The Beatles ("The Threetles")
(1994–1995)
The Beatles Anthology tái hợp trong ("Free as a Bird" và "Real Love")
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm
 • George Harrison – hát chính, guitar, ukulele, định âm
 • Ringo Starr – trống, hát chính, định âm
31-danh-s-ch-th-nh-vi-n-ban-nh-c-c-th-nh-vi-n-c-a-the-beatles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)