User Tools

Site Tools


31-ch-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-ch-y-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-ch-y-la-gi [2018/12/06 06:43] (current)
thaoit
Line 60: Line 60:
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +<h1 tabindex="​0">​Vẫn chưa r&​otilde;​ tung t&​iacute;​ch của nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gen g&​acirc;​y chấn động thế giới</​h1>​
 +<​p>​Giới chức Trung Quốc vẫn&​nbsp;​chưa&​nbsp;​đưa ra bất cứ b&​igrave;​nh luận, phản hồi n&​agrave;​o trước sự biến mất bất thường của nh&​agrave;​ khoa học tới từ Th&​acirc;​m Quyến bất chấp nghi vấn &​ocirc;​ng đang bị ch&​iacute;​nh quyền giam giữ. Cũng chưa c&​oacute;​ đơn vị n&​agrave;​o cho biết &​ocirc;​ng Hạ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c đang ở đ&​acirc;​u.</​p>​
 +<​p>​Một số nguồn tin khẳng định &​ocirc;​ng Hạ bị trường đại học&​nbsp;​Đại học Khoa học v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng nghệ Phương Nam tại Th&​acirc;​m Quyến, nơi &​ocirc;​ng đang l&​agrave;​m việc buộc trở về v&​agrave;​ hiện bị quản th&​uacute;​c tại gia. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ ph&​aacute;​t ng&​ocirc;​n của trường n&​agrave;​y đ&​atilde;​ b&​aacute;​c bỏ đồn đo&​aacute;​n tr&​ecirc;​n,​ khẳng định trường sẽ cập nhật l&​ecirc;​n c&​aacute;​c k&​ecirc;​nh ch&​iacute;​nh thức nếu c&​oacute;​ bất cứ <a href="​http://​knstech.net">​th&​ocirc;​ng tin</​a>​ n&​agrave;​o.&​nbsp;</​p>​
 +<​p>​Đại học n&​agrave;​y cũng th&​ecirc;​m một lần nữa khẳng định &​ocirc;​ng Hạ đ&​atilde;​ rời trường từ th&​aacute;​ng 2 v&​agrave;​ tự thực hiện c&​aacute;​c th&​iacute;​ nghiệm chỉnh sửa gen tại một địa điểm họ kh&​ocirc;​ng nắm r&​otilde;​ v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng hề th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o về nghi&​ecirc;​n cứu của m&​igrave;​nh.&​nbsp;</​p>​
 +<​p>​Trong khi đ&​oacute;,​ Bộ Khoa học v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng nghệ Trung Quốc cho biết đ&​atilde;​ đ&​igrave;​nh chỉ mọi nghi&​ecirc;​n cứu của &​ocirc;​ng Hạ v&​agrave;​ sẽ mở cuộc điều tra nh&​agrave;​ khoa học n&​agrave;​y,​ đồng thời chỉ tr&​iacute;​ch nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu kh&​ocirc;​ng hề th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o với ch&​iacute;​nh quyền về&​nbsp;​dự &​aacute;​n "bất hợp ph&​aacute;​p v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng thể chấp nhận"​.&​nbsp;&​nbsp;</​p>​
 +<​p>"​Bộ Khoa học v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng Nghệ y&​ecirc;​u cầu c&​aacute;​c đơn vị li&​ecirc;​n quan đ&​igrave;​nh chỉ hoạt động v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ của c&​aacute;​c c&​aacute;​ nh&​acirc;​n li&​ecirc;​n quan tới nghi&​ecirc;​n cứu n&​agrave;​y. Bước tiếp theo của Bộ điều tra v&​agrave;​ xử l&​yacute;​ theo quy định của ph&​aacute;​p luật tr&​ecirc;​n cơ sở điều tra to&​agrave;​n diện v&​agrave;​ kh&​aacute;​ch quan", đại diện của Bộ n&​agrave;​y cho biết, n&​oacute;​i th&​ecirc;​m rằng&​nbsp;​ch&​iacute;​nh phủ dự định xử phạt nghi&​ecirc;​m khắc &​ocirc;​ng Hạ Kiến Khu&​ecirc;​.&​nbsp;</​p>​
 +<​p>​Lần cuối c&​ugrave;​ng m&​agrave;​ Hạ xuất hiện c&​ocirc;​ng khai trước truyền th&​ocirc;​ng l&​agrave;​ tại&​nbsp;​hội nghị quốc tế lần thứ 2 về chỉnh sửa gen tại Hồng K&​ocirc;​ng h&​ocirc;​m 28/11. Bất chấp những chỉ tr&​iacute;​ch của cộng đồng khoa học thế giới trước đ&​oacute;,​ nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu Trung Quốc vẫn tỏ ra tự h&​agrave;​o về c&​ocirc;​ng tr&​igrave;​nh của m&​igrave;​nh,​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n tuy&​ecirc;​n bố&​nbsp;​lộ "một b&​agrave;​o thai tiềm năng kh&​aacute;​c"​ được chỉnh sửa gen ở giai đoạn đầu v&​agrave;​ một t&​igrave;​nh nguyện vi&​ecirc;​n đ&​atilde;​ thụ thai th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng ph&​ocirc;​i thai n&​agrave;​y.&​nbsp;</​p>​
 +<div id="​outstream_article"​ data-id="​62"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​62,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​article-inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​7}">&​nbsp;​Trung Quốc đ&​igrave;​nh chỉ nghi&​ecirc;​n cứu tạo ra em b&​eacute;​ biến đổi gene</​div>​
 +<div class="​block_with_img_left">​
 +<div class="​block_img_content_right">​Ch&​iacute;​nh phủ Trung Quốc nhận định việc tạo ra người biến đổi gene của TS Hạ Kiến Khu&​ecirc;​ l&​agrave;​ "vi phạm luật ph&​aacute;​p,​ phi đạo đức v&​agrave;​ tr&​aacute;​i tự nhi&​ecirc;​n"​.</​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​block_with_img_left"><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​Được VTC News cung c&​acirc;​́p"​ data-caption="​Nghi vấn nơi ở hiện tại của nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc giữa tin đồn bị bắt giữ" data-id="​58"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​58,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​3}"><​img class="​loaded"​ src="​https://​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQyMYd.img?​h=270&​amp;​w=480&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=197&​amp;​y=81"​ alt="​Nghi vấn nơi ở hiện tại của nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc giữa tin đồn bị bắt giữ" data-src="​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​48&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQyMYd.img?​h=270&​amp;​w=480&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=197&​amp;​y=81&​quot;​}}"​ /></​span><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ Được VTC News cung c&​acirc;​́p</​span>&​nbsp;​Nghi vấn nơi ở hiện tại của nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc giữa tin đồn bị bắt giữ</​span></​span>​
 +<div class="​block_img_content_right">​
 +<​p>​Nghi vấn nơi ở hiện tại của nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc giữa tin đồn bị bắt giữ</​p>​
 +Một số <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​nguồn tin</​a>​ cho biết nh&​agrave;​ khoa học Trung Quốc từng bị cộng đồng khoa học quốc tế phản đối kịch liệt sau tuy&​ecirc;​n bố tạo ra cặp song sinh chỉnh sửa gen đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới đang...</​div>​
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-ch-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 06:43 by thaoit