User Tools

Site Tools


31-c-t-ti-n-th-tr-n-la-gi

Cát Tiên là một thị trấn thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Thị trấn Cát Tiên có diện tích 20,25 km², dân số năm 2013 là 11.319 người,[1] mật độ dân số đạt 559 người/km².

Thị trấn được thành lập theo Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 679 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ vào thị trấn Đồng Nai và đổi tên thành thị trấn Cát Tiên.

31-c-t-ti-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)