User Tools

Site Tools


31-c-t-ng-la-gi

Cơ Tương có thể là một trong những vị vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

  • Tào Cung công, vua thứ 16 nước Tào, cai trị từ năm 652 TCN - 618 TCN
  • Lỗ Ai công, vua thứ 27 nước Lỗ, cai trị từ năm 494 TCN - 468 TCN

Cả Tào Cung công và Lỗ Ai công đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Tào Cung công thuộc thế hệ thứ 14, Lỗ Ai công thuộc thế hệ thứ 18. Về mặt chữ Hán, chữ Tương 襄 trong tên của Tào Cung công khác chữ Tương 將 trong tên của Lỗ Ai công.

31-c-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)