User Tools

Site Tools


31-c-p-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-p-t-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-c-p-t-la-gi [2018/12/06 06:37] (current)
thaoit
Line 36: Line 36:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242125-0!canonical and timestamp 20181012060933 and revision id 11233534 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242125-0!canonical and timestamp 20181012060933 and revision id 11233534
  ​--></​div>​  ​--></​div>​
 +<​h1>​Rất sai lầm khi bỏ qua chữ số d&​aacute;​n tr&​ecirc;​n tr&​aacute;​i c&​acirc;​y nhập khẩu</​h1>​ 
 +<​p><​strong>​Nhiều người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng cho rằng, tr&​aacute;​i c&​acirc;​y nhập khẩu từ c&​aacute;​c nước lớn như Mỹ, &​Uacute;​c,​ New Zealand, Canada... l&​agrave;​ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n y&​ecirc;​n t&​acirc;​m về độ an to&​agrave;​n. Ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ biết, tại sao tr&​ecirc;​n mỗi tr&​aacute;​i c&​acirc;​y đều được d&​aacute;​n nh&​atilde;​n ghi những d&​ograve;​ng chữ số?</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Theo Viện Khoa học n&​ocirc;​ng nghiệp Việt Nam, nếu hiểu được bản chất của những con số được ghi tr&​ecirc;​n nh&​atilde;​n d&​aacute;​n tr&​ecirc;​n mọi sản phẩm&​nbsp;​Hoa quả nhập khẩu, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng sẽ chọn được những loại quả an to&​agrave;​n,​ chất lượng tr&​aacute;​nh được sản phẩm biến đổi gen&​hellip;&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Những con số n&​agrave;​y sẽ gi&​uacute;​p bạn trở th&​agrave;​nh <a href="​http://​knstech.net">​người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng</​a>​ th&​ocirc;​ng minh ở thời buổi ngập tr&​agrave;​n chất bảo quản, thuốc trừ s&​acirc;​u,​ thực phẩm biến đổi gen...</​p>​ 
 +<​p>​Khi mua&​nbsp;​Tr&​aacute;​i c&​acirc;​y nhập khẩu, nếu để &​yacute;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể thấy tr&​ecirc;​n mỗi con tem nhỏ đều d&​aacute;​n những con số gồm từ 4-5 chữ số. Kh&​ocirc;​ng phải ngẫu nhi&​ecirc;​n m&​agrave;​ nh&​agrave;​ xuất khẩu lại d&​aacute;​n những d&​ograve;​ng chữ số n&​agrave;​y. V&​igrave;​ vậy, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng cần phải quan t&​acirc;​m đặc biệt để bảo vệ sức khỏe của bản th&​acirc;​n v&​agrave;​ gia đ&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NNPTNT, những con số đ&​oacute;​ c&​oacute;​ t&​ecirc;​n gọi l&​agrave;​ PLU (Price Look Up), với mục đ&​iacute;​ch đầu ti&​ecirc;​n l&​agrave;​ để c&​aacute;​c nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n si&​ecirc;​u thị dễ d&​agrave;​ng tra cứu, t&​iacute;​nh gi&​aacute;​ tiền sản phẩm khi b&​aacute;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ một &​yacute;​ nghĩa kh&​aacute;​c m&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng cần đặc biệt lưu &​yacute;​. Những con số đ&​oacute;​ c&​ograve;​n gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng ta biết được loại tr&​aacute;​i c&​acirc;​y n&​agrave;​y đ&​atilde;​ được trồng như thế n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<div id="​outstream_article"​ data-id="​61"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​61,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​article-inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​6}">&​nbsp;​Theo TS BS Frank Lipman - nh&​agrave;​ s&​aacute;​ng lập đồng thời l&​agrave;​ gi&​aacute;​m đốc trung t&​acirc;​m sức khỏe Eleven Eleven Wellness, New York (Mỹ),&​nbsp;<​strong>​m&​atilde;​ số gồm 4 chữ số v&​agrave;​ bắt đầu bằng số 3 hay 4:</​strong>&​nbsp;​Loại tr&​aacute;​i c&​acirc;​y n&​agrave;​y được gieo trồng một c&​aacute;​ch tự nhi&​ecirc;​n.&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p>​Tiến sĩ Lipman cho biết: Nếu c&​oacute;​ 4 chữ số tr&​ecirc;​n PLU, điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ sản phẩm được gieo trồng một c&​aacute;​ch tự nhi&​ecirc;​n,​ hay theo truyền thống v&​agrave;​ c&​oacute;​ sử dụng thuốc trừ s&​acirc;​u.V&​igrave;​ thế, khi d&​ugrave;​ng những sản phẩm n&​agrave;​y n&​ecirc;​n ng&​acirc;​m,​ rửa kĩ nhiều lần dưới v&​ograve;​i nước trước khi ăn hoặc bỏ vỏ trước khi d&​ugrave;​ng. V&​iacute;​ dụ: Những quả chanh k&​iacute;​ch cỡ nhỏ được b&​aacute;​n tại Mỹ sẽ được gắn số l&​agrave;​ 4033, quả c&​oacute;​ k&​iacute;​ch thước lớn hơn sẽ được gắn m&​atilde;​ 4053.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​M&​atilde;​ số gồm 5 chữ số v&​agrave;​ bắt đầu bằng số 8</​strong>,​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ thực phẩm biến đổi gen. Theo Tiến sĩ Lipman: "Nếu m&​atilde;​ số gồm 5 chữ số v&​agrave;​ bắt đầu bằng 8, điều n&​agrave;​y cho bạn biết rằng sản phẩm bạn đang cầm tr&​ecirc;​n tay l&​agrave;​ sản phẩm biến đổi gen (GMO - Genetically Modified Organism). Một quả chuối b&​igrave;​nh thường sẽ c&​oacute;​ m&​atilde;​ số 4011 nhưng nếu l&​agrave;​ thực phẩm biến đổi gen, n&​oacute;​ sẽ c&​oacute;​ số 84011"​.</​p>​ 
 +<​p>​Hiện nay, tr&​ecirc;​n thế giới vẫn c&​ograve;​n rất nhiều tranh c&​atilde;​i xung quanh t&​aacute;​c hại của thực phẩm biến đổi gen đến sức khỏe của người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng. Theo đ&​oacute;,​ nhiều nghi&​ecirc;​n cứu cho rằng, loại thực phẩm n&​agrave;​y c&​oacute;​ khả năng l&​agrave;​m tổn thương cơ quan nội tạng, đồng thời g&​acirc;​y rối loạn sinh sản. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ cũng c&​oacute;​ nghi&​ecirc;​n cứu cho rằng loại thực phẩm n&​agrave;​y chẳng hề g&​acirc;​y ảnh hưởng g&​igrave;​ đến sức khỏe con người.</​p>​ 
 +<​p>​Một b&​agrave;​i viết đăng tr&​ecirc;​n trang th&​ocirc;​ng tin của Cục BVTV cho biết, trong một b&​agrave;​i phỏng vấn, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện C&​ocirc;​ng nghệ Thực phẩm Đại học B&​aacute;​ch Khoa khuy&​ecirc;​n:​ "​Kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ c&​aacute;​ch n&​agrave;​o ph&​aacute;​t hiện thực phẩm bạn mua c&​oacute;​ bị biến đổi gen hay kh&​ocirc;​ng,​ nếu c&​oacute;​ chỉ c&​ograve;​n c&​aacute;​ch l&​agrave;​ đưa v&​agrave;​o m&​aacute;​y ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch. Hiện nay tr&​ecirc;​n thế giới chưa ng&​atilde;​ ngũ c&​aacute;​i t&​aacute;​c hại l&​acirc;​u d&​agrave;​i của thực phẩm biến đổi gen. Nhưng tốt nhất, người Việt n&​ecirc;​n ph&​ograve;​ng tr&​aacute;​nh bằng c&​aacute;​ch kh&​ocirc;​ng biết th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng. Khi m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta đang phải chiến đấu với thực phẩm bẩn, thực phẩm g&​acirc;​y ung thư mỗi ng&​agrave;​y&​hellip;​ nếu thực phẩm biến đổi gen cũng g&​acirc;​y biến đổi cơ thể th&​igrave;​ sẽ đi đến đ&​acirc;​u?"​.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Đối với m&​atilde;​ số gồm 5 chữ số&​nbsp;​v&​agrave;​ bắt đầu bằng số 9</​strong>,​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​sản phẩm</​a>​ canh t&​aacute;​c hữu cơ (organic).</​p>​ 
 +<p>TS Lipman cho biết: "Nếu PLU l&​agrave;​ d&​atilde;​y số gồm 5 chữ số v&​agrave;​ bắt đầu bằng 9, đ&​acirc;​y l&​agrave;​ sản phẩm được gieo trồng tự nhi&​ecirc;​n,​ kh&​ocirc;​ng bị biến đổi gen, cũng kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ chất h&​oacute;​a học. Một nải chuối l&​agrave;​ sản phẩm hữu cơ sẽ c&​oacute;​ m&​atilde;​ số l&​agrave;​ 94011"​.</​p>​ 
 +<​p>​Cũng theo TS, đ&​acirc;​y l&​agrave;​ loại sản phẩm hữu cơ, an to&​agrave;​n cho sức khỏe, kh&​ocirc;​ng hề phun thuốc trừ s&​acirc;​u,​ thuốc bảo vệ thực vật v&​agrave;​ cũng kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ thực phẩm biến đổi gen. Đồng thời, gi&​aacute;​ của sản phẩm n&​agrave;​y lu&​ocirc;​n cao ngất ngưởng những lu&​ocirc;​n được người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng săn l&​ugrave;​ng v&​agrave;​ sẵn s&​agrave;​ng chi số tiền lớn để c&​oacute;​ được thực phẩm an to&​agrave;​n cho sức khỏe n&​agrave;​y</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-c-p-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 06:37 by thaoit