User Tools

Site Tools


31-c-ng-vi-n-hoa-l-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-vi-n-hoa-l-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Da_Lat_Flower_Park_01.jpg/​220px-Da_Lat_Flower_Park_01.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Da_Lat_Flower_Park_01.jpg/​330px-Da_Lat_Flower_Park_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Da_Lat_Flower_Park_01.jpg/​440px-Da_Lat_Flower_Park_01.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Công viên hoa Đà Lạt</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3e/​Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg/​220px-Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3e/​Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg/​330px-Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3e/​Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg/​440px-Cong_chieng_Tay_nguyen.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​334"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên trong công viên hoa Đà Lạt</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Công viên hoa Đà Lạt</​b>​ nằm quanh trên bờ phía bắc của Hồ Xuân Hương, trên thung lũng của Đồi Cù. Trước đây công viên hoa Đà Lạt có tên là Bích Câu, hiện nay diện tích của công viên hoa được mở rộng tới 7000 m², với cách bố trí thoáng đãng, tạo ấn tượng cho người chợt ghé. Các loại hoa và cây cảnh nổi tiếng của Đà Lạt được trồng tỉa chăm sóc chu đáo, cảnh sắc tươi mát, phong phú bốn mùa. Hàng năm thường tổ chức lễ hội hoa và là thông điệp nhằm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu hoa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
 +</​p><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​11°57′1,​35″B</​span>​ <span class="​longitude">​108°26′58,​97″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​11,​95°B 108,​43333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​11.95000;​ 108.43333</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
  
 +
 + 
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181012095259
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.163 seconds
 +Preprocessor visited node count: 327/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25634/​2097152 bytes
 +Template argument size: 520/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,015 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.585 ​     1 -total
 + ​49.31% ​  ​48.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​16.57% ​  ​16.332 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​16.50% ​  ​16.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Du_l&#​7883;​ch_L&​acirc;​m_&#​272;&#​7891;​ng
 + ​14.70% ​  ​14.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.92% ​  ​13.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​13.17% ​  ​12.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​11.26% ​  ​11.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.79%    8.666      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.08%    7.964      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​322844-0!canonical and timestamp 20181012095259 and revision id 40314255
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-vi-n-hoa-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)