User Tools

Site Tools


31-c-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cô Ngân</​b>​ là một xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cô Ngân có diện tích 31,​31 km²,​ dân số năm 1999 là 1566 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 50 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Cô Ngân có diện tích 31,​31 km²,​ dân số năm 1999 là 1.566 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 50 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Cô Ngân được chia thành các xóm: Bản Khúa, Bản Làng, Nà Thúng, Bản Nưa, Bản Nhôn, Bản Nha, Pác Luông, Bản Rạc, Bản Thưn, Pác Khọn.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Cô Ngân có một số ngọn núi như An Mạ, Phia Phón, Lũng Khinh, Pác Luông, Pò Phia Pảng, Pò Phia Chân, Pò Phia Rao, Pò Tron Giáo, Phia Phằng. Trên địa bàn Cô Ngân có suối Keng Thưn.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AC%C3%B4+Ng%C3%A2n&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181012011938
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 893/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34781/​2097152 bytes
 +Template argument size: 595/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1986/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.064/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.357 ​     1 -total
 + ​62.25% ​ 109.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.82% ​  ​96.686 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.00% ​  ​37.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.61% ​  ​32.822 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.69% ​  ​27.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.96%   ​15.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&#​7841;​_Lang
 +  8.25%   ​14.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.71%   ​13.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.68%   ​11.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243271-0!canonical and timestamp 20181012011937 and revision id 40658971
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)