User Tools

Site Tools


31-c-ng-li-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-li-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Công Liêm</​b>​ là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Công Liêm có diện tích 15,​59 km²,​ dân số năm 2004 là 9223 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 592 người/​km². Là nơi đặt trường PTTH Nông Cống III. Có rất nhiều tài năng đã trưởng thành từ ngôi trường này.
 +</​p><​p>​Xã Công Liêm gồm các đơn vị hành chính thôn: Hậu Áng, Hậu Sơn, Trung Sơn, Đoài Đạo, Thị trứ, Rọc Tuy, Tuy Yên, Phú Đa, Quảng Hải, Cự Phú, Sơn Thành
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010142859
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.533 seconds
 +Preprocessor visited node count: 919/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38100/​2097152 bytes
 +Template argument size: 800/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1749/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 432.171 ​     1 -total
 + ​73.61% ​ 318.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.85% ​ 228.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.68% ​ 110.960 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​13.29% ​  ​57.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.74%   ​42.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_N&​ocirc;​ng_C&#​7889;​ng
 +  9.48%   ​40.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  6.15%   ​26.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.09%   ​22.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.10%   ​13.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243297-0!canonical and timestamp 20181010142858 and revision id 40658978
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-li-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)