User Tools

Site Tools


31-c-ng-gi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-gi-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cương Gián</​b>​ là một xã ven biển thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p>​Xã Cương Gián có diện tích 22,​18 km²,​ dân số năm 1999 là 11445 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 516 người/​km².
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Cương Gián là quê hương của Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.</​li></​ul>​
 +<​p>​Các thôn:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Song Nam</​li>​
 +<​li>​Đại Đồng</​li>​
 +<​li>​Song Long</​li>​
 +<​li>​Ngư Tịnh</​li>​
 +<​li>​Song Hồng</​li>​
 +<​li>​Đông Tây</​li>​
 +<​li>​Ngọc Huệ</​li>​
 +<​li>​Tân Thượng</​li>​
 +<​li>​Bắc Sơn</​li>​
 +<​li>​Song Hải</​li>​
 +<​li>​Bắc Mới</​li>​
 +<​li>​Nam Mới</​li>​
 +<​li>​Cầu Đá</​li>​
 +<​li>​nam sơn</​li>​
 +<​li>​trung sơn</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011095137
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 937/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37619/​2097152 bytes
 +Template argument size: 852/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.09 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.435 ​     1 -total
 + ​62.73% ​ 103.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.36% ​  ​94.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.59% ​  ​35.496 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.64% ​  ​32.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.72% ​  ​24.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.54% ​  ​17.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Nghi_Xu&​acirc;​n
 +  9.03%   ​14.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.99%   ​13.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.54%   ​10.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243346-0!canonical and timestamp 20181011095136 and revision id 40702702
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-gi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)