User Tools

Site Tools


31-c-ng-an-nh-n-d-n-b-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-an-nh-n-d-n-b-o-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn org" style="​font-style:​ italic">​Công an Nhân dân</​caption><​tbody><​tr><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Tổng biên tập</​span></​th><​td class="​agent">​
 +Phạm Văn Miên</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Phó biên tập</​span></​th><​td class="​agent">​
 +<​p>​Đặng Văn Lân
 +</​p><​p>​Trần Kim Thẩm
 +</p>
 +Phạm Quang Khải</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Thành lập</​span></​th><​td>​
 +1-11-1946</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td class="​agent">​
 +cand.com.vn</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Báo Công an Nhân dân</​b>​ là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam. Ngoài những tin thông thường như phóng sự xã hội, tin tức quốc tế, báo Công an Nhân dân, báo cũng hướng đến các thông tin trong cuộc sống hàng ngày thậm chí là những đề tài giật gân.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Báo Công an nhân dân là cơ quan cấp Cục thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND của Bộ Công an (với số hiệu là X21). Tiền thân của Báo Công an nhân dân là <​b>​Báo Công an Mới</​b>​. Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản là người khai sinh ra tờ báo Công an Mới. Số đầu tiên của Công an Mới ra ngày 1/11/1946 dày 20 trang, khổ lớn 21 x 30 cm, bìa in màu. Lê Giản đã đi mời một số nhà văn, nhà báo có tên tuổi về chuyên viết cho báo Công an Mới như, nhà văn Phạm Cao Củng (một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám của báo Tiểu thuyết thứ bảy, nhà văn Hoàng Công Khanh, các nhà báo: Tân Lang, Kỳ Phát, Đại Thanh, Lê Chi... Báo lần lượt có tên: Công an Mới, Bạn Dân, Nội san Rèn luyện, Tập san Công an nhân dân và từ năm 1965 đến nay là Báo Công an nhân dân.
 +</​p><​p>​Năm 1988, Báo Công an nhân dân đã chuyển từ bao cấp (cấp phát trong nội bộ) sang cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, phát hành công khai rộng rãi.
 +</​p><​p>​Năm 2004, Báo An ninh Thế giới và Văn nghệ Công an sáp nhập vào Báo Công an nhân dân, trở thành cơ quan ngôn luận duy nhất (cùng với Tạp chí Công an nhân dân - cơ quan lý luận của Bộ Công an).
 +</​p><​p>​Tổng biên tập báo hiện nay là Thiếu tướng TS. Phạm Văn Miên.
 +</p>
 +
 +<​p>​Hiện nay, Báo Công an nhân dân có loại báo sau:
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.E1.BA.A4n_ph.E1.BA.A9m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ấn_phẩm">​Ấn phẩm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Báo Công an nhân dân ra hàng ngày, 7 số/​tuần.</​li>​
 +<​li>​Chuyên đề <i>An ninh thế giới</​i>​ phát hành thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.</​li>​
 +<​li>​Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng, Cuối tháng phát hành tuần 1, tuần thứ ba của tháng.</​li>​
 +<​li>​Chuyên đề <​i>​Văn nghệ Công an</​i>​ phát hành 2 số/​tháng.</​li>​
 +<​li>​Chuyên đề <​i>​Cảnh sát toàn cầu</​i>​phát hành thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần</​li>​
 +<​li>​Chuyên đề <​i>​Cảnh sát toàn cầu giữa tháng và cuối tháng</​i>​phát hành tuần 2 và tuần 4 của tháng</​li></​ul><​h3><​span id="​B.C3.A1o_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Báo_điện_tử">​Báo điện tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ol><​li>​Lê Giản</​li>​
 +<​li>​Trần Liêu</​li>​
 +<​li>​Ngôn Vĩnh</​li>​
 +<​li>​Hữu Ước (2003 - 2013)</​li>​
 +<​li>​Phạm Văn Miên (2013 - nay)</​li></​ol>​
 +<​p>​Ngày 24 tháng 1 năm 2007, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho Báo Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.
 +</​p><​p>​Ngày 29 tháng 7 năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 975/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động"​ cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND (Tổng cục XDLL CAND, Bộ Công an).
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181016205808
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 540/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18854/​2097152 bytes
 +Template argument size: 190/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 119.985 ​     1 -total
 + ​49.15% ​  ​58.971 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​31.96% ​  ​38.352 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&​aacute;​o_ch&​iacute;​
 + ​31.08% ​  ​37.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​25.88% ​  ​31.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.42% ​  ​16.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7893;​ng_c&#​7909;​c_Ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;,​_C&​ocirc;​ng_an_nh&​acirc;​n_d&​acirc;​n_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​11.41% ​  ​13.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.15%    6.174      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.81%    3.373      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.54%    1.844      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​94138-0!canonical and timestamp 20181016205808 and revision id 36221720
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-an-nh-n-d-n-b-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)