User Tools

Site Tools


31-c-n-y-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-y-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cần Yên</​b>​ là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cần Yên có diện tích 26 km², dân số năm 2007 là 1971 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 76 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp Trung Quốc</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Vị Quang</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Lương Thông</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Cần Nông</​li></​ul><​p>​Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Cần Nông được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.338 ha diện tích tự nhiên và 1.652 người của xã Cần Yên. Xã Cần Yên còn lại 2.600 ha diện tích tự nhiên và 1.971 người<​sup id="​cite_ref-TK_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Xã Cần Yên có 16 xóm: Bó Rằng, Dẻ Coóc, Bản Gải, Ka Rỉnh, Lũng Bủng, Lũng Khoang, Lũng Khuông, Nà Pàng, Nà Phạc, Nà Thin, Nà Vài, Nà Lũng, Bản Ngẳm, Phia Đén, Bản Ái, Đỏng Có
 +</​p><​p>​Cần Yên có tỉnh lộ 204 chạy qua và nối đến biên giới Trung Quốc, các cầu trên tuyến đường đia qua xã là cầu Nà Pàng và cầu Tả Chia. Trên địa bàn xã Cần Yên có núi Chợ Cũ, thung lũng Nà Khau Siểm, thung lũng Nà Toàn và đồi Pò Mản. Các dòng nước chảy trên địa bàn xã là sông Nà Thin, suối Nặm Đông và suối Bản Ngẳm. Đồn biên phòng Cần Yên quản lý tuyến biên giới của xã.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181013012322
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 902/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35081/​2097152 bytes
 +Template argument size: 729/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2116/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 160.145 ​     1 -total
 + ​63.52% ​ 101.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.35% ​  ​95.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.57% ​  ​37.746 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.98% ​  ​31.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.00% ​  ​24.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.82%   ​14.128 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&​ocirc;​ng_N&​ocirc;​ng
 +  7.76%   ​12.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.39%   ​11.842 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.78%   ​10.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242994-0!canonical and timestamp 20181013012322 and revision id 40659085
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)