User Tools

Site Tools


31-c-n-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Cồn</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cồn có diện tích 2,15 km², dân số năm 1999 là 7274 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 3383 người/​km².
 +</​p><​p>​Cồn là thị trấn đầu tiên của tỉnh Nam Định. Thị trấn được thành lập năm 1958 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Hải Tiến và Hải Tân, xã Hải Lý tách ra. Ngày ngày 18 tháng 12 năm 1976, Chính phủ CHXHCN Việt Nam ra quyết định số 1506/CP hợp nhất xã Hải Tiến vào thị trấn Cồn.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cồn nằm ở trung tâm phía nam huyện Hải Hậu, phía đông giáp xã Hải Lý, phía đông bắc giáp xã Hải Tây, phía đông nam giáp xã Hải Chính, phía Bắc giáp xã Hải Tân, phía tây giáp xã Hải Sơn, phía tây nam giáp xã Hải Cường, và nam giáp xã Hải Xuân. Thị trấn Cồn ngày nay bao gồm 16 Tổ dân phố:TDP Vũ Đức, Tổ dân phố số 1, số 2, số 3, số 4A, số 4B, số 5, Đỗ Bá, Cao An, Nam Thịnh, Nguyễn Tảo, Nguyễn Thọ, Nguyễn Chẩm A, Nguyễn Chẩm B, Thị Lý, Trần Hùng - Nguyễn Uyển.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cồn từ xưa đã nổi tiếng với chợ Cồn - trung tâm thương mại của cả vùng phía Nam huyện Hải Hậu. Cồn là thị trấn nhỏ nhất huyện Hải Hậu nhưng kinh tế thị trấn khá phát triển với thành phần kinh tế chủ yếu là tiểu thương và tiểu thủ công nghiệp.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cồn có Trường THPT C Hải Hậu(Trường chuẩn Quốc gia năm 2008), Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cồn và Trường Tiểu học Thị trấn Cồn.
 +</​p><​p>​Chùa Cồn là ngôi chùa nổi tiếng của huyện với lễ hội được tổ chức vào ngày 04-02 âm lịch hàng năm. Chùa nằm tại TDP số 5, cách ủy ban nhân dân Thị trấn khoảng 100 m về phía Tây. Chùa Cồn đã được Bộ Văn hóa-Thông tin trao bằng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 1995. Thị trấn cũng có gần 40% dân số theo đạo Thiên Chúa, tập trung chủ yếu quanh khu vực Nhà thờ An Bài.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1339
 +Cached time: 20181011053725
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.207 seconds
 +Preprocessor visited node count: 938/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39819/​2097152 bytes
 +Template argument size: 860/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1776/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.637 ​     1 -total
 + ​62.34% ​ 100.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.64% ​  ​89.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.49% ​  ​37.971 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.64% ​  ​30.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.59% ​  ​21.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.27%   ​14.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&#​7843;​i_H&#​7853;​u
 +  8.13%   ​13.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.05%   ​11.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.58%   ​10.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795016-0!canonical and timestamp 20181011053725 and revision id 40702909
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)