User Tools

Site Tools


31-c-n-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Cần Nông</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +23,38 km²<sup id="​cite_ref-MS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2007)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +1652 người<​sup id="​cite_ref-MS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +71 người/​km²</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Cao Bằng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Thông Nông</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +2007<sup id="​cite_ref-TK_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +01367<​sup id="​cite_ref-MS_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cần Nông</​b>​ là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cần Nông có diện tích 23,​38 km²,​ dân số năm 2007 là 1652 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 71 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Cần Nông được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.338 ha diện tích tự nhiên và 1.652 người của xã Cần Yên.<​sup id="​cite_ref-TK_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Xã Cần Nông có 15 xóm: Bó Thẩu, Khau Dựa, Lũng Rì, Nà Ca, Nà Én, Nà Cuổn, Nà Rài, Nà Rào, Lũng Suốn, Nặm Đông, Nặm Dựa, Ngườm Quốc, Phia Rạc, Phiêng Phán, Thua Bó
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Cần Nông có thung lũng Rì, núi Nà Tềnh, núi Nặm Hùm thuộc dãy núi Nặm Hùm, núi Nong Ti Ai và lũng Suốn. Các suối chảy trên địa bàn xã Cần Nông là suối Khau Dựa, suối Khuổi Sói, suối Nặm Đông, suối Ngườm Quốc.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181012122520
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.158 seconds
 +Preprocessor visited node count: 659/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17213/​2097152 bytes
 +Template argument size: 526/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2117/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.5 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.249 ​     1 -total
 + ​48.80% ​  ​63.556 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​39.77% ​  ​51.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.49% ​  ​37.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.50% ​  ​26.699 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.94% ​  ​16.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&​ocirc;​ng_N&​ocirc;​ng
 + ​11.40% ​  ​14.850 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.44%   ​10.987 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.18%    9.346      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.61%    4.699      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242992-0!canonical and timestamp 20181012122520 and revision id 40659073
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)