User Tools

Site Tools


31-c-n-h-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-h-u-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cấn Hữu</​b>​ là một xã nằm ở phía tây nam  huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam, cách trung tâm huyện Quốc Oai 5 km.
 +</​p><​p>​Phía Bắc giáp xã Ngọc Mỹ và xã Nghĩa Hương, phía Đông giáp xã Đồng Quang và xã Đông Sơn của huyện Chương Mỹ, phía Nam giáp xã Đông Yên, phía Tây giáp xã Hòa Thạch và xã Tuyết Nghĩa.
 +</​p><​p>​Xã Cấn Hữu có diện tích 9,87 km², dân số năm 1999 là 8813 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 893 người/​km².
 +Xã có 6 thôn: Thượng Khê, Thái Khê, Cấn Hạ, Cấn Thượng, Cây Chay, Đĩnh Tú.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181012054755
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.257 seconds
 +Preprocessor visited node count: 904/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36372/​2097152 bytes
 +Template argument size: 608/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1883/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 212.937 ​     1 -total
 + ​60.57% ​ 128.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.79% ​ 118.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.00% ​  ​48.975 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.86% ​  ​40.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.57% ​  ​28.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.95% ​  ​27.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Qu&#​7889;​c_Oai
 + ​11.62% ​  ​24.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.82%   ​14.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.73%   ​14.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242989-0!canonical and timestamp 20181012054754 and revision id 41562702
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)