User Tools

Site Tools


31-c-n-co-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-co-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Căn Co</​b>​ là một xã thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Căn Co có diện tích 81,​52 km²,​ dân số năm 1999 là 2654 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 33 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa hình: Phía Đông giáp xã Nậm Cuổi, phía Nam giáp với xã Nậm Cha, Đông Nam giáp xã Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, phía Tây giáp xã Noong Hẻo. Nơi đây có 2 dân tộc bản địa là Dao (hay gọi là người Dạo) và Xá cùng một bộ phận nhỏ người Kinh, Mường, v.v.. từ nơi khác chuyển đến sinh sống.
 +</​p><​p>​Xã có chín bản: Nậm Bành, Là Cuổi, Căn Co, Nậm Ngá, Ngài Thầu, La Hu San, Nậm Phìn 1, Nậm Phìn 2, Nậm Kinh.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Sìn Hồ
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181011020054
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 824/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28210/​2097152 bytes
 +Template argument size: 724/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1545/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.83 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 136.215 ​     1 -total
 + ​70.85% ​  ​96.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​65.16% ​  ​88.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.12% ​  ​35.584 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.36% ​  ​27.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.78% ​  ​20.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.85%   ​10.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.60%   ​10.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.50%    8.849      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.67%    4.999      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242988-0!canonical and timestamp 20181011020054 and revision id 40658989
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-co-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)