User Tools

Site Tools


31-c-n-ch-ph-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-n-ch-ph-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cán Chủ Phìn</​b>​ hay <​b>​Cán Chu Phìn</​b>​ là một xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cán Chủ Phìn có diện tích 25,​59 km²,​ dân số năm 1999 là 3995 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 156 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xẫ Giàng Chu Phìn, Xín Cái, Sơn Vĩ.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp Lũng Pù.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp Lũng Pù, Khâu Vai, Tát Ngà</​li>​
 +<​li>​Tây giáp Tát Ngà, thị trấn Mèo Vạc.</​li></​ul><​p>​Xã Cán Chủ Phìn được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 1962 trên cơ sở tách ra từ xã Tự Do. Xã Cán Chủ Phìn có diện tích 25,​59 km²,<​sup id="​cite_ref-QD19_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ dân số năm 1999 là 3.995 người.<​sup id="​cite_ref-QD19Ds_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ mật độ ước đạt 156 người/​km².
 +</​p><​p>​Sông Nho Quế tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông bắc của xã Cán Chủ Phìn, bên kia sông là hai xã Giàng Chu Phìn và Sơn Vĩ. Cán Chủ Phìn có tuyến tỉnh lộ 217 đi qua địa bàn, nối với thị trấn huyện lị và sang tỉnh Cao Bằng.
 +</​p><​p>​Xã Cán Chủ Phìn được chia thành 23 thôn bản: Cho Bo, Hán Dấu Cò, Lủng Thà, Há Ía, Cán Lủng, Làng Chải, Cán Chu Phìn, Nhù Cú Ha, Đề Chia, Sún Xì Lủng, Tìa Chí Đùa, Mèo Qua, Tía Chí Đó, Cà Ha, Hố Quáng Phìn, Đề Cảng, Hấu Chua, Cá Chu Đớ, Gì Chảu Phàng, Hán Đế, Nia Đo, Tìa Cố Xi.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AC%C3%A1n+Ch%E1%BB%A7+Ph%C3%ACn&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​328/​1962/​QĐ-NV</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181011023223
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.229 seconds
 +Preprocessor visited node count: 918/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36371/​2097152 bytes
 +Template argument size: 770/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2501/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 190.168 ​     1 -total
 + ​62.09% ​ 118.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.93% ​ 108.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.88% ​  ​47.321 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.54% ​  ​39.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.93% ​  ​28.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.31%   ​17.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_M&​egrave;​o_V&#​7841;​c
 +  8.22%   ​15.636 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.94%   ​13.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.79%   ​12.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Giang
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1222203-0!canonical and timestamp 20181011023223 and revision id 40658924
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-n-ch-ph-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)