User Tools

Site Tools


31-c-m-th-y-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-th-y-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Thị Trấn Cẩm Thủy</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Thị trấn</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +3,53 km²<sup id="​cite_ref-QD19_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(1999)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +4889 người<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +1385 người/​km²</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Thanh Hoá</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Cẩm Thủy</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1990</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +15127<​sup id="​cite_ref-QD19_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thị Trấn Cẩm Thủy</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thị trấn Cẩm Thủy có diện tích 3,​53 km²<​sup id="​cite_ref-QD19_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Cẩm Thủy có số dân 4.889 người<​sup id="​cite_ref-QD19_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Thị trấn Cẩm Thủy nằm ở trung tâm của huyện Cẩm Thủy, bên bờ nam (hữu ngạn) sông Mã.
 +</p>
 +
 +<​p>​Thành lập năm 1990, được tách ra từ xã Cẩm Sơn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Là nơi duy nhất trong tỉnh có Quốc lộ 217 đi qua
 +</​p><​p>​Đường Hồ Chí Minh cũng đi qua thị trấn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trên địa bàn thị trấn gồm có các Trường Mầm non Thị Trấn Cẩm Thủy, Trường tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy, Trường THCS Thị Trấn Cẩm Thủy, Trường THPT Cẩm Thủy 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Thủy.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181010225715
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.140 seconds
 +Preprocessor visited node count: 694/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17267/​2097152 bytes
 +Template argument size: 773/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1106/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,008 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.525 ​     1 -total
 + ​54.33% ​  ​52.988 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​45.91% ​  ​44.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.84% ​  ​20.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Th&#​7911;​y
 + ​16.20% ​  ​15.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.23% ​  ​13.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​12.71% ​  ​12.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.07%    7.870      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.46%    4.348      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.39%    4.285      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​546279-0!canonical and timestamp 20181010225715 and revision id 26083706
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-th-y-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)