User Tools

Site Tools


31-c-m-ph-c-m-th-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-ph-c-m-th-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Cẩm Phú.</​div>​
 +<​p><​b>​Cẩm Phú</​b>​ là một xã thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Phú có diện tích 20,​86 km²,​ dân số năm 1999 là 5922 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 284 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Cẩm Phú nằm ở phía nam của huyện Cẩm Thủy.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 2004, sau khi thị trấn nông trường Phúc Do được giải thể, xã Phúc Do được thành lập trên cơ sở 220,74 ha diện tích của xã Cẩm Tân và 358,21 ha diện tích của xã Cẩm Phú do thị trấn nông trường Phúc Do quản lý trước đây. Ngoài ra, 602 người của thị trấn nông trường Phúc Do được chuyển về xã Cẩm Phú.<​sup id="​cite_ref-ND15_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Cẩm Phú có tỉnh lộ 217 chạy qua.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181012104822
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.261 seconds
 +Preprocessor visited node count: 972/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37780/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1001/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2544/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.073/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 216.519 ​     1 -total
 + ​63.07% ​ 136.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.95% ​ 127.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.12% ​  ​56.547 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.52% ​  ​40.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.33% ​  ​26.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.42% ​  ​22.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Th&#​7911;​y
 +  7.19%   ​15.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.80%   ​12.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.01%   ​10.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242942-0!canonical and timestamp 20181012104821 and revision id 40659199
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-ph-c-m-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)