User Tools

Site Tools


31-c-m-h-ng-c-m-xuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-h-ng-c-m-xuy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Cẩm Hưng.</​div>​
 +<​p><​b>​Cẩm Hưng</​b>​ là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Hưng có diện tích 20,​25 km²,​ dân số năm 1999 là 6662 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 329 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Các thôn:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thôn 1</​li>​
 +<​li>​Thôn 2</​li>​
 +<​li>​Thôn 2A</​li>​
 +<​li>​Thôn 2B</​li>​
 +<​li>​Thôn 3</​li>​
 +<​li>​Thôn 4</​li>​
 +<​li>​Thôn 5</​li>​
 +<​li>​Thôn 6</​li>​
 +<​li>​Thôn 7</​li>​
 +<​li>​Thôn 8</​li>​
 +<​li>​Thôn 9</​li>​
 +<​li>​Thôn 10</​li>​
 +<​li>​Thôn 11</​li>​
 +<​li>​Thôn 12</​li>​
 +<​li>​Thôn 13</​li>​
 +<​li>​Thôn 14</​li>​
 +<​li>​Thôn 15</​li>​
 +<​li>​Thôn 16</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Khu Di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách Quốc lộ 1A khoảng 3 km về phía Tây</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181014130951
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.225 seconds
 +Preprocessor visited node count: 921/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37907/​2097152 bytes
 +Template argument size: 687/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1581/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.359 ​     1 -total
 + ​65.12% ​ 120.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.08% ​ 113.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.69% ​  ​58.747 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.93% ​  ​33.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.47% ​  ​24.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.66%   ​16.044 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Xuy&​ecirc;​n
 +  7.48%   ​13.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.93%   ​10.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.39%    9.988      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242919-0!canonical and timestamp 20181014130951 and revision id 40659151
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-h-ng-c-m-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)