User Tools

Site Tools


31-c-m-h-ng-c-m-gi-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-h-ng-c-m-gi-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Cẩm Hưng.</​div>​
 +<​p><​b>​Cẩm Hưng</​b>​ là một xã thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Hưng có diện tích 6,2 km², dân số năm 1999 là 5985 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 965 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Hưng có 8 thôn: Đông Đô, Đức Tinh, Hỷ Duyệt, Đồng Quan, Hộ Vệ, Đồng Xuyên, Mậu Duyệt, Mậu Tân.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181011215134
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 905/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36835/​2097152 bytes
 +Template argument size: 713/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1591/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.336 ​     1 -total
 + ​64.94% ​ 122.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.41% ​ 114.387 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​30.01% ​  ​56.817 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.19% ​  ​30.648 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.59% ​  ​21.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.95%   ​18.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Gi&​agrave;​ng
 +  7.71%   ​14.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.04%   ​11.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.77%   ​10.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242918-0!canonical and timestamp 20181011215134 and revision id 40659148
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-h-ng-c-m-gi-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)